The Evolving Scholarly Record & Stewardship Ecosystem